Vseobecne obchodni podminky (VOP) spolecnosti

(Naposledy pozměněné dne 05/03/2021)

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují podmínky týkající se používání služeb Singles50 provozovaných společností be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg (dále jen ”Singles50”).

Svou registrací u společnosti Singles50 zákazník potvrzuje, že si přečetl Všeobecné obchodní podmínky společnosti Singles50 a že s nimi souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky se tím stávají součástí smlouvy.

Pro všechny zákazníky společnosti Singles50 platí výlučně tyto Všeobecné obchodní podmínky, i když k využívání služeb nebo k přístupu dochází mimo Českou republiku. Odlišné obchodní podmínky zákazníka nebudou akceptovány.

Všimněte si: služby neposkytujeme zákazníkům s bydlištěm v Lucembursku. Pokud máte bydliště v Lucembursku, není možné zaregistrovat se k odběru této služby. Klauzule 13. (3), 2. (6), 8. (3), 8. (1), 9.1. §4 těchto VOP se více nevztahují na spotřebitele/zákazníky s bydlištěm v Lucembursku.

Osobám mladším 18 let není využívání služeb Singles50 dovoleno.

 

1. Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a společností Singles50 mohou být jak bezplatné výkony, tak i zpoplatněné výkony. Před využitím zpoplatněného výkonu bude zákazník upozorněn na to, že výkon je zpoplatněný, a bude mu sdělena výše plateb, které bude muset v případě objednání provést. Společnost Singles50 nabízí zákazníkovi mimo jiné následující výkony (viz také ”3. Služby Singles50 a rozsah výkonů”):

(2) Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a společností Singles50 není ani zprostředkování sňatku, ani jakákoliv trvalá a opakující se činnost na základě pracovní smlouvy směřující k bezprostřednímu uzavření partnerství nebo sňatku.

(3) Společnost Singles50 poskytuje své služby výlučně pro soukromé účely. Registrací se zákazník zavazuje využívat tyto služby výlučně pro soukromé účely a nebude je využívat ke komerčním účelům.

 

2. Využívání služeb Singles50 a uzavření smlouvy

(1) Využívání služeb Singles50 je možné pouze po provedení registrace.

Registrace přes Singles50 iOS App vyžaduje předchozí stažení aplikace prostřednictvím Apple iTunes App Store. Registrace přes Singles50 Android App vyžaduje předchozí stažení aplikace prostřednictvím Google Play Store.

Zákazník si při registraci zvolí uživatelské jméno, pod nímž bude vystupovat při kontaktu s ostatnímu zákazníky společnosti Singles50, a osobní heslo. Společnost Singles50 může zákazníkovi alternativně místo uživatelského jména, které si zvolí sám, automaticky přidělit tzv. ”šifru”. Uvedení e-mailové adresy slouží výhradně k navázání kontaktu společností Singles50 se zákazníkem, tato e-mailová adresa nebude poskytnuta dalším zákazníkům Singles50.

(2) Registrací zákazník uznává tyto Všeobecné obchodní podmínky a prohlašuje, že je plnoletý, tedy dovršil 18. let.

(3) Již registrací vzniká první (bezplatný) smluvní poměr mezi společností Singles50 a zákazníkem, pro který platí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

(4) Objednáním zpoplatněného výkonu uzavírá registrovaný zákazník poté další smluvní poměr se společností Singles50 oddělený od registrace (tzv. ”Prémiové členství”), pro který rovněž platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Zákazník bude před uzavřením tohoto dalšího smluvního poměru informován o zpoplatnění služby a příslušně platných cenách a platebních podmínkách. Tento další smluvní poměr týkající se zpoplatněných služeb se uskuteční tím, že zákazník bude akceptovat platební závazek na příslušných internetových stránkách / aplikacích kliknutím na pole Potvrdit.

(5) Zákazník výslovně požaduje, aby mu placené služby byly poskytovány ihned po uzavření smlouvy, a to na základě zakoupení Prémiového členství, tedy před uplynutím obecné zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(6) Zákazník ujišťuje, že údaje uvedené při registraci, pozdějším objednání a při platbě jsou pravdivé.

(7) Společnost Singles50 si vyhrazuje právo zablokovat zákazníkovi přístup k poskytovaným službám, pokud bude zákazník využívat služby nebo stránky Singles50 způsobem, který je v rozporu se zákonem, s právy třetích stran nebo povinnostmi zákazníků, podrobně popsanými v článku 6. Povinnost zákazníka uhradit cenu za již zakoupené služby není zablokováním přístupu z výše uvedených důvodů dotčena. Společnost Singles50 si kromě toho výslovně vyhrazuje právo smluvní vztah se zákazníkem vypovědět.

(8) Singles50 zákazníkovi sděluje, že:

a) mu ze strany Singles50 nevznikají žádné zvýšené náklady na použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých zákazník s Singles50 jedná a uzavírá smlouvu; za komunikaci s Singles50 prostřednictvím internetu nebo za telefonickou či poštovní komunikaci současně nebude Singles50 účtovat zákazníkovi žádné poplatky, stále však bude zákazník povinen hradit standardní poplatky za užití těchto způsobů komunikace poskytovateli telekomunikačních nebo poštovních služeb;

b) je smlouva se zákazníkem uzavírána v českém jazyce a je Singles50 uchovávána ve formě elektronického záznamu pro interní účely, přístup k ní tedy nebude možný; zákazník však obdrží smluvní informace včetně celého aktuálního znění všeobecných obchodních podmínek po zakoupení Prémiového členství prostřednictvím e-mailu a může si tyto informace uložit pro své potřeby;

c) platforma Singles50 umožňuje uzavření smlouvy prostřednictvím interaktivního webového rozhraní; předtím, než dojde k uzavření smlouvy, může zákazník vložené údaje kontrolovat a měnit;

d) v souvislosti s poskytováním služeb nejsou ze strany Singles50 vyžadovány zálohy; zákazník  uhradí cenu za zpoplatněné členství ve formě jednorázové platby za zpoplatněné služby před začátkem období Prémiového členství;

e) Singles50při poskytování služeb jedná v souladu s účinnými právními předpisy, není však ve vztahu k zákazníkovi vázána žádným kodexem chování.

 

3. Služby Singles50 a rozsah výkonů

(1) Služby společnosti Singles50 začínají po registraci osobnostním testem. Tento test sestává z řady otázek zvolených a sestavených na základě psychologických aspektů, na které zákazník odpoví.

(2) Na základě odpovědí zákazníků vypracuje společnost Singles50 individuální výsledek testu zákazníka v elektronické formě. Tento výsledek testu bude zaslán zákazníkovi.

(3) Kromě toho se odpovědi zákazníka, výsledek testu vyhotovený z jeho odpovědí a další osobní údaje uloží do databáze be2 S.à.r.l. a tam se porovnají s údaji všech ostatních zákazníků be2 S.à.r.l.. Toto porovnání je založeno na matematickém algoritmu (postup výpočtu) umožňujícím odhalení kompatibility dvou profilů zákazníků.

(4) Jako výsledek tohoto porovnání s údaji ostatních zákazníků Singles50 obdrží zákazník seznam těch ostatních zákazníků, kteří se k němu nejlépe hodí, formou anonymních krátkých profilů.

(5) Zákazník může nyní navázat kontakt s jinými zákazníky navrhnutými službami Singles50. Navázání přímého kontaktu mezi zákazníky společnost Singles50 ovšem zásadně umožní jen se vzájemným souhlasem obou zákazníků. Takový vzájemný souhlas se může uskutečnit tím, že zákazník pošle svůj anonymní krátký profil jinému zákazníkovi, kterého si vybral (tzv. ”navázání kontaktu”). Tento druhý zákazník se může poté rozhodnout, zda odpoví nebo ne. O navázání kontaktu ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek se jedná také v případě, že zákazník přistoupí na přání jiného zákazníka navázat kontakt. Komunikace mezi zákazníky Singles50 se uskutečňuje přes interní komunikační systém Singles50. V některých zemích je pro Prémiové členy k dispozici funkce videochatu.

(6) Možnost navázání kontaktu a zasílání zpráv je zásadně zpoplatněná služba, pokud nebude při uzavření smlouvy dohodnuto jinak.

(7) Tuto možnost navázání kontaktu a zasílání zpráv v interním komunikačním systému Singles50 může zákazník zakoupit na smluvně dohodnuté období, např. na tři měsíce nebo na šest měsíců (tzv. ”doba platnosti smlouvy”).

Pro výpočet smluvně dohodnutého období není měsícem myšlen kalendářní měsíc, nýbrž období od kalendářně určeného dne příslušného měsíce do stejného dne následujícího měsíce (např. od 15. února do 15. března). Jestliže bude v případě lhůty určené po měsících v posledním měsíci chybět den rozhodující pro uplynutí lhůty, skončí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (např. tříměsíční lhůta běžící od 30. listopadu skončí dne 28. února následujícího roku).

(8) Než bude placený servis zpřístupněn, bude zákazník výslovně upozorněn na to, že služba je placená. Náklady, rozsah služeb a platné způsoby placení budou vysvětleny v rámci objednání příslušné placené služby. Po provedení platby a uvedení kompletní adresy může zákazník využívat placené služby.

(9) Společnost Singles50 nemůže ručit za správnost údajů zákazníků společnosti Singles50 uvedených v osobnostním testu.

Společnost Singles50 nemůže ručit za to, že zákazník úspěšně naváže kontakty během doby platnosti smlouvy, pokud nebylo při uzavření smlouvy výslovně dohodnuto jinak.

(10) V zásadě jsou služby poskytované Singles50 k dispozici 24/7. Roční dostupnost služby je 99.5%. Toto obsahuje výjimku pro odstávku služby z důvodů údržby nebo aktualizace softwaru a příčiny, které jsou mimo kontrolu Singles50, jako jsou například nedostupnost internetových služeb, kde na vině je třetí strana, nebo z důvodu vyšší moci. Pro bezproblémové využívání služeb doporučuje Singles50 svým zákazníkům používat nejnovější technologie (prohlížeč) a instalovat správná nastavení prohlížeče (povolit Java script, cookies, pop-up). Pokud je použita zastaralá, nebo nestandardní technologie, Singles50 nezaručuje správné fungování všech služeb a funkcí.

(11) Klient tímto potvrzuje a souhlasí se skutečností, že veškerý obsah vložený ním na webovou stránku/ aplikace Singles50 je k dispozici všem zákazníkům, kteří disponují přístupem k těmto informacím prostřednictvím seznamu doporučených partnerů. Platí to přitom bez ohledu na skutečnost, zda-li se jiní klienti registrovali pro využívání služeb poskytovaných be2 S.à.r.l. prostřednictvím odlišných webových stránek/ aplikací či prostřednictvím kooperujících partnerů. Zákazník také sám užívá výhod ústřední databáze be2 S.à.r.l. při využívání služeb poskytovaných v rámci rozdílných domén (prostřednictvím seznamu doporučených partnerů).

 

4. Sdělení mezi zákazníky a společností Singles50

(1) Zprávy od Singles50 se zákazníkovi zasílají buď prostřednictvím sdělení na obrazovce po „Přihlášení“, tzn. když zákazník zadal své uživatelské jméno (nebo alternativně kód, který mu byl přidělen) a heslo, nebo prostřednictvím e-mailových zpráv na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci nebo aktuálně uloženou zákazníkem v jeho profilu.

(2) Sdělení zákazníka společnosti Singles50 jsou prováděna buď e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na stránkách Singles50 (např. [email protected]), dopisem nebo faxem. Pokud zákazník kontaktuje Singles50 dopisem nebo faxem, je pro jednoznačnou autentifikaci a pro ochranu před zneužitím nutné, aby zákazník ve svých sděleních společnosti Singles50 uvedl alespoň svou e-mailovou adresu registrovanou u Singles50, zemi, jejíž služby Singles50 využívá, a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která mu byla přidělena). Pokud zákazník kontaktuje Singles50 e-mailem, je pro jednoznačnou autentifikaci a pro ochranu před zneužitím nutné, aby všechny e-maily odeslané zákazníkem společnosti Singles50 byly zaslány z e-mailové adresy poskytnuté zákazníkem během registrace nebo aktuálně uložené zákazníkem v jeho profilu.

 

5.   Ručení společnosti Singles50

(1) Společnost Singles50 neručí za správnost údajů uvedených zákazníkem společnosti Singles50 v osobnostním testu. Společnost Singles50 proto neručí ani za správnost vypracovaného výsledku testu a porovnání zákaznických profilů, protože vypracování výsledku testu a porovnání zákaznických profilů je prováděno především na základě uvedených údajů. Jakmile dojdeme ke zjištění, že je zákazníkovo chování v rozporu se zákonem, porušuje práva jedné nebo více třetích stran nebo je v rozporu se současnými povinnostmi zákazníků uvedenými v článku 6., budeme postupovat podle článku 2.6. Společnost Singles50 není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od zákazníka.

(2) Přímé kontakty mezi zákazníky společnosti Singles50 jsou navázány jen se vzájemným souhlasem (viz bod ”3. Služby společnosti Singles50 a rozsah výkonů”, odstavec 5). Společnost Singles50 proto neručí za to, že během doby platnosti smlouvy nebude se zákazníkem navázán kontakt. Společnost  Singles50 se ale zavazuje k vyvíjení snah o zprostředkování kontaktu mezi zákazníky Singles50 poskytnutím technických předpokladů. Společnost Singles50není povinna nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 čl. 2 občanského zákoníku.

(3) Společnost Singles50 neodpovídá za nesprávné fungování služeb a není povinna nahradit škodu, pokud k nesprávnému fungování služeb nebo škodě došlo v důsledku nesplnění povinností podle článku 6. Povinnosti zákazníka zákazníkem.

(4) Společnost Singles50 nezaručuje stálý řádný provoz, tedy stálou a nepřetržitou disponibilitu služeb. Zejména společnost Singles50 neručí za poruchy technických zařízení nebo kvality přístupy ke službám na základě vyšší moci nebo na základě událostí, za které společnost Singles50 neručí (např. výpadek komunikačních sítí).

 

6. Povinnosti zákazníka

 

(1) Zákazník je výhradně odpovědný za veškeré údaje, které uvede. Ujišťuje, že jím uvedené údaje odpovídají pravdě a popisují jeho osobu. Zákazník se zavazuje, že nebude úmyslně vydávat údaje třetích osob za své vlastní. Úmyslně chybné údaje nebo údaje uvedené s podvodným záměrem, zejména uvedení bankovního spojení nebo údajů k platebním kartám třetí osoby bez jejího souhlasu, mohou vést k právním krokům (viz také níže, odstavec 6).

Zákazník se zavazuje, že údaje uvedené společnosti Singles50, zejména své kontaktní údaje a platební údaje, bude udržovat v aktuálním stavu.

Společnost Singles50 je oprávněná, ale není povinná zkontrolovat, zda je obsah profilů včetně nahraných fotografií slučitelný se všeobecnými zákony, s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a s pravidly popsanými společností Singles50 na příslušných internetových stránkách / aplikacích a pokud to bude zapotřebí, příslušné obsahy odmítnout, změnit nebo dokonce vymazat.

(2) Zákazník se zavazuje, že neuvede informace, pokud tyto údaje od něj nebudou výslovně požadovány. Týká se to zejména jména, adresy bydliště, e-mailové a internetové adresy, telefonních a faxových čísel.

(3) Zákazník je povinen zacházet s údaji (zejména jména, adresy bydliště, e-mailové a internetové adresy, telefonní a faxová čísla), e-maily a jinými zprávami a sděleními jiných zákazníků společnosti Singles50, které obdrží v souvislosti s využíváním služeb společnosti Singles50, důvěrně a neprozradit je třetím osobám bez souhlasu jejich původce. Předávání jakýchkoliv údajů ne-zákazníkům v rámci služeb společnosti Singles50 je zakázáno. To zahrnuje zejména použití funkce videochatu, která je v některých zemích k dispozici jako součást Prémiového členství.

(4) Zákazník ujišťuje, že nemá žádné obchodní úmysly a údaje třetích osob, které mu budou svěřeny, nepoužije ke komerčním účelům nebo v rozporu se smlouvou. Zákazník se zavazuje, že nebude ostatním zákazníkům společnosti Singles50 zasílat zprávy k jinému účelu než k osobní komunikaci, zejména k propagaci nebo reklamě zboží či služeb. Zákazník se kromě toho zavazuje, že nebude rozesílat tzv. ”řetězové dopisy” apod. To zahrnuje zejména použití funkce videochatu, která je v některých zemích k dispozici jako součást Prémiového členství.

(5) Zákazník se zavazuje, že nebude zneužívat služeb společnosti Singles50, především nebude služby společnosti Singles50 používat k šíření hanlivých, nepřístojných, pornografických nebo jiných protizákonných materiálů (to zahrnuje zejména použití funkce videochatu, která je v některých zemích k dispozici jako součást Prémiového členství);

Zákazník se dále zavazuje, že

  1. nebude na stránky Singles50 umísťovat žádná data obsahující viry (infikovaný software);
  2. nebude na stránky Singles50 umísťovat data obsahující software nebo jiný materiál chráněný autorským právem nebo průmyslovými ochrannými právy, kromě případů, kdy je zákazník vlastníkem příslušných práv nebo obdržel potřebný souhlas vlastníka práv pro používání takového software nebo materiálu;
  3. nebude služby společnosti Singles50 využívat takovým způsobem, aby byla negativně ovlivněna dostupnost nabídek Singles50 pro jiné zákazníky;
  4. nebude zadržovat e-maily a ani se o to nepokusí.

(6) V případě nedodržení některé z povinností zákazníka uvedených v odstavcích 1 až 5 může Singles50 přístup zákazníka ke službám Singles50 s okamžitou účinností zablokovat a smlouvu se zákazníkem vypovědět. Případný nárok Singles50 na platbu za již zakoupené služby tímto zůstává nedotčený (jak je blíže popsáno v článku 2 odst. 7). Kromě toho si Singles50 vyhrazuje vůči zákazníkovi právo na ochranu svých právních nároků před soudy.

(7) Pokud zákazník spojuje s využíváním služeb Singles50 obchodní zájmy nebo údaje a data, které mu byly svěřeny, a používá je ke komerčním účelům, je Singles50 vedle případného nároku na náhradu škody oprávněna smluvní vztah se zákazníkem vypovědět.

(8) Zákazník bude zprávy, které obdrží, v pravidelných a přiměřených časových intervalech stahovat, bude na ně odpovídat a v případě potřeby je bude archivovat na vlastním počítači nebo jiných paměťových médiích.

Společnost Singles50 je oprávněná zprávy uložené v Accountu zákazníka po uplynutí dvanácti (12) měsíců po zaslání, popř. přijetí vymazat – také bez oznámení nebo zpětného dotazu.

Společnost Singles50 je oprávněná vymazat zákazníky, kteří nevyužili bezplatné služby Singles50 více než šest (6) měsíců – také bez oznámení nebo zpětného dotazu – z databáze společnosti be2 S.à.r.l.. Toto opatření slouží pro ochranu dat zákazníka, protože společnost Singles50 musí po uplynutí tohoto období vycházet z toho, že zákazník již nemá zájem o uložená svých dat; za druhé slouží opatření k odstranění neaktivních zákazníků z databáze be2 S.à.r.l. – a tím ke zlepšení služeb nabízených společností Singles50.

 

7. Informace k ochraně dat, zpracování dat a cookies

        Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.singles50.cz/info/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju

 

8. Výpověď, obnovení Prémiového členství a zastavení služeb

(1) Zákazník je kdykoliv oprávněn vypovědět bezplatný smluvní vztah, který je uzavřen registrací podle článku 2 odstavce 1, a to bez uvedení důvodu potvrzením linku ”Smazat profil” v sekci ”Nastavení” na webových stránkách nebo v aplikaci Singles50. Odinstalací aplikace Singles50 bez deaktivace profilu nedojde k ukončení bezplatného smluvního vztahu.

(2) Singles50 je oprávněná bezplatný smluvní vztah se zákazníkem kdykoliv vypovědět s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Právo Singles50 na výpověď smlouvy z důvodu dle článku 6 odstavce 6 včetně zablokování přístupu zákazníka ke službám tímto není nedotčeno.

(3) Zákazník je oprávněn vypovědět zpoplatněný smluvní vztah, který je uzavřen zakoupením Prémiového členství podle článku 2 odstavce 4, a to kdykoliv (bez výpovědní lhůty) před koncem předplaceného období. Ukončení Prémiového členství lze provést buďto v sekci „Nastavení“ v profilu zákazníka, nebo kliknutím zde (podle pokynů k ukončení Prémiového členství). Takto podaná výpověď je účinná ke konci předplaceného období, ve kterém je výpověď podána.

(4) Kromě výpovědi podle odstavce 3 výše může zákazník vypovědět Prémiové členství také zasláním výslovného, písemného a podepsaného prohlášení na kteroukoli z níže uvedených kontaktních adres. V zájmu jasného přiřazení v systémech Singles50 a ochrany před zneužitím musí zákazník vždy uvést své celé jméno, zemi, ve které službu Singles50 používá a svoji e-mailovou adresu využitou k registraci u Singles50.

Písemná výpověď musí být zaslána na:

a) adresu be2 S.à.r.l. služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce , L-1351 Luxembourg, Luxembourg;

b) fax: +420 227203713; nebo

c) email: [email protected]

Výpověď podaná poštou, e-mailem nebo faxem je účinná ke konci předplaceného období, ve kterém je výpověď podána, bude-li Singles50 doručena kdykoliv před koncem předplaceného období.

Zpoplatněný smluvní vztah nelze vypovědět pouhým vymazáním profilu. Jestliže zákazník vymaže svůj profil, zůstane tím zpoplatněný smluvní vztah nedotčený.

(5) Ukončení Prémiového členství zakoupeného prostřednictvím platforem App Store a Google Play se řídí podmínkami těchto platforem.

(6) Každé Prémiové členství bude po jeho uplynutí automaticky obnoveno o dobu, na kterou bylo zakoupeno. Zákazník může automatické obnovení Prémiového členství zrušit výpovědí podanou podle tohoto článku 8 odstavců 3 nebo 4.

(7) Při zakoupení Prémiového členství bude zákazník po obdržení potvrzení objednávky informován o době platnosti Prémiového členství, datu uzavření smlouvy a době trvání prodloužení Prémiového členství v případě, že nebude včas podána výpověď.

(8) Zrušení obnovy Prémiového členství zakoupeného prostřednictvím platforem App Store a Google Play se řídí podmínkami těchto platforem.

(9) Singles50 je oprávněná nabízené služby zcela nebo částečně zastavit. Singles50 bude zákazníka včas, nejméně však 14 dní před částečným nebo úplným zastavením služeb, informovat o plánovaném zastavení služeb a jeho rozsahu. Zákazníkům, kteří mají k okamžiku zastavení služeb zakoupené a dosud nevyčerpané Prémiové členství vzniká nárok na vrácení poměrné části ceny Prémiového členství ve výši dosud nevyčerpaných služeb.

 

9. Námitky zákazníka a prodlení s platbou

(1) Námitky proti výši nákladů odepsaných z účtu nebo vyfakturovaných nákladů musí zákazník písemně vznést vůči Singles50 a zdůvodnit do šesti (6) týdnů po odepsání reklamovaných nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže zákazník nevznese během této šestitýdenní lhůty odůvodněné námitky, jsou náklady odepsané z účtu, popř. vyfakturované náklady pokládány za schválené.

Při existenci oprávněné námitky (například chybu výpočtu) bude zákazníkovi buď vrácena právoplatně uplatněná částka, nebo dle volby mu bude nabídnuto prodloužení zpoplatněné služby (prémiové členství). Toto prodloužení odpovídá době, za kterou zákazník uplatnil oprávněnou námitku.

Zákazník má kromě toho právo stanovit společnosti Singles50 dodatečnou lhůtu pěti pracovních dní pro řádné splnění. Jestliže nebude důvod reklamace po uplynutí dodatečné lhůty odstraněn, má zákazník právo smlouvu vypovědět. Vrácení nevyužitých kreditů bude poté provedeno podle ”8. Výpověď, prodloužení smlouvy a zastavení služby”, odstavec 3.

Jen nepodstatná omezení služby neopravňují k reklamaci. O nepodstatné omezení zpoplatněné služby se jedná v případě, že období, kdy zákazník nebude moci využít zpoplatněnou službu, nepřekročí dva dny za kalendářní měsíc.

Zákazník může započítat případné vlastní nároky vůči pohledávkám společnosti Singles50 nebo uplatnit zadržovací právo jen v případě, že jeho pohledávka bude pravomocně rozhodnutá, nesporná nebo uznaná.

(2) Společnost Singles50 si vyhrazuje právo při nezaplacení nebo prodlení zákazníka s platbou pověřit inkasní společnost a tyto náklady po zákazníkovi vymáhat. Společnost Singles50 si kromě toho vyhrazuje právo požadovat úroky z prodlení, jejichž výše se řídí podle zákonných ustanovení.

Společnost Singles50 si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi v rámci zákonných možností náklady, které vzniknou neoprávněným stornováním platby kreditní kartou nebo neoprávněnou námitkou proti inkasu.

(3) Nákupy prostřednictvím Singles50 iOS App jsou zpracovány výlučně prostřednictvím  Apple iTunes App Store a to v souladu s pravidly Apple iTunes App. Platby jsou účtovány přes zákaznícky účet  v iTunes. Pro nákup prostřednictvím iOS App se 9. (1) a (2) nevztahuje. Případné námitky týkající se plateb musí být výhradně adresovány přímo Apple iTunes App Store.

(4) Za nákupy přes Singles50 Android App jsou provedeny platby podřízené zvoleným způsobem platby:

 

10. Uživatelská práva a autorská práva

(1) Všechna práva k programům, výkonům, postupům, software, technologiím, značkám, obchodním názvům, vynálezům a materiálům, které patří ke společnosti Singles50, vlastní výlučně společnost Singles50. Společnost Singles50 je vlastníkem veškerých uživatelských práv k výše uvedeným právům. využívání veškerých programů a v nich obsažených obsahů, materiálů a značek a obchodních názvů je přípustné výlučně k účelům uvedeným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Rozmnožování programů, výkonů, postupů, software, technologií, značek, obchodních názvů, vynálezů a materiálů, které patří ke společnosti Singles50, je nepřípustné, pokud nebude společností Singles50 výslovně dovoleno.

(2) Singles50 je registrovaná ochranná známka v mnoha zemích světa.

 

11. Odstoupení od smlouvy

(1) Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek Singles50 v zákonné lhůtě čtrnácti dnů bez uvedení důvodů.

(2) Odstoupit od smlouvy může zákazník tak, že zašle Singles50 podepsaný formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný na adrese https://www.singles50.cz/info/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy, nebo jiné jednoznačné prohlášení (bez využití vzorového formuláře), ze kterého je zřejmé alespoň celé jméno zákazníka, země, ve které službu Singles50 používá a e-mailová adresa využitá k registraci u Singles50 na:

a) adresu be2 S.à.r.l. služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce , L-1351 Luxembourg, Luxembourg;

b) fax: +420 227203713; nebo

c) email: [email protected]

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, pokud zákazník odešle prohlášení před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(3) V případě odstoupení od smlouvy budou zákazníkovi vráceny přijaté platby za služby, ponížené dle článku 11 odst. 4, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo Singles50 doručeno sdělení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, kterým zákazník provedl úhradu za služby, nebude-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

(4) Pokud zákazník při zakoupení Prémiového členství požadoval, aby bylo poskytování služeb zahájeno během lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Singles50 přiměřenou částku, která odpovídá podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, ke kterému bude Singles50 o výkonu práva na odstoupení od smlouvy informovat, ve srovnání s celkovým objemem služeb předpokládaných ve smlouvě.

(5) Pro odstoupení od smlouvy, na základě které je poskytováno Prémiové členství zakoupené prostřednictvím platforem App Store nebo Google Play s vyžitím platební metody svážené s účtem zákazníka v App Store nebo Google Play, je nutné, aby zákazník kontaktoval provozovatele těchto platforem (společnosti Google Ireland Limited nebo Apple Inc.) v souladu s podmínkami těchto platforem.

 

12. Změna Všeobecných obchodních podmínek a popisů výkonů

(1) VOP mohou být změněny, pokud tím nebudou dotčeny podstatné úpravy smluvního vztahu a bude to nutné pro přizpůsobení vývojům, které nebyly při uzavírání smlouvy předvídatelné a jejichž nezohlednění by značně narušilo vyváženost smluvního vztahu. Podstatnými úpravami jsou zejména úpravy o druhu a rozsahu smluvně dohodnutých výkonů a době platnosti včetně úprav týkajících se výpovědi. Dále se mohou provést úpravy nebo doplnění VOP v případě, že to bude nutné k odstranění těžkostí při provádění smlouvy na základě mezer v úpravách vzniklých po uzavření smlouvy. Může se zde jednat zejména o případ, kdy se změní judikatura a bude tím dotčena jedna nebo více klauzulí těchto VOP.

(2) Popisy výkonů mohou být změněny v případě, že to bude nutné ze závažného důvodu, zákazník tím nebude oproti popisu výkonů zahrnutému při uzavírání smlouvy objektivně znevýhodněn (např. ponechání nebo zlepšení funkcionalit) a jestliže se nebude od tohoto popisu značně lišit. O závažný důvod se jedná v případě, že se na trhu vyskytnou technické inovace týkající se dlužných výkonů nebo třetí osoby, od nichž společnost Singles50 odebírá předběžné výkony nutné k poskytnutí výkonu, změní svou nabídku výkonů.

(3) Změny Všeobecných obchodních podmínek a popisů výkonů zamýšlené podle odstavce 1 a 2 budou zákazníkovi písemně sděleny alespoň šest (6) týdnů před nabytím účinnosti. Zákazníkovi přísluší k okamžiku nabytí účinnosti změn právo na zvláštní výpověď. Jestliže zákazník nepodá písemně výpověď do šesti (6) týdnů po obdržení sdělení o změně, stanou se změny k okamžiku nabytí platnosti součástí smlouvy. Zákazník bude na tento důsledek ve sdělení změny zvlášť upozorněn.

 

13. Ostatní ustanovení

(1) Společnost Singles50 je oprávněná pověřit třetí poskytovatele služeb a pověřence poskytnutím částí nebo celého spektra služeb společnosti Singles50, pokud tím zákazníkovi nevzniknou žádné újmy.

(2) Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy budou nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává tím platnost ostatních Všeobecných obchodních podmínek a smlouvy nedotčena. Pokud se ustanovení nestanou součástí smlouvy nebo budou neúčinná, bude se obsah smlouvy řídit podle zákonných předpisů. 

(3) Platí právo České republiky, aniž by byla dotčena závazná ustanovení nařízení EU č. 593/2008.

(4) V případě stížností je zákazník oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jako dozorový orgán vykonávající dohled nad činností Singles50 a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník je rovněž oprávněn obrátit se se svou stížností na Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

Společnost Singles50 se neúčastní online řešení sporů (ODR) a není to její povinnost.

(5) Zákazník má možnost stáhnout si při uzavření smlouvy smluvní ustanovení, která pro něj platí, včetně Všeobecných smluvních podmínek a uložit je v reprodukovatelné formě.

(6) Za služby Singles50 je odpovědná společnost be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg.

Společnost be2 S.à.r.l. je společnost s ručením omezeným podle lucemburského práva, zapsaná v obchodním rejstříku Lucemburska (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslem  B 123206.